در بیمارانی که دچار ورم مفاصل و روماتیسم چه مشکلاتی در ارتباط با آنها ؟