با تشکر از شما طرفداران تبريز از saglam با زبان انگلیسی+تصویر