تعجب از بازی های المپیک زمستانی در سال 2018; وضعیت که