هلال صفر - صفر/ تساوی هلال احمر و چشم را به استفاده از ثبات