تعریف: شاید قرن ۲۱ بیشتر خالی دوره از تاریخ بشر/ خبرنگاران با خودکار و کاغذ نوشتن