راه اندازی سیستم مدیریت ریسک با حضور مدیر کل بانک مرکزی