ممنوعیت امضای قرارداد به صورت دستی بین والدین و مسئولان مدرسه غیر انتفاعی