۱۰ شاخص که در حلقه های امنا و بستگان از آدولف هیتلر یکی انتخاب شد