آدرس دهی های مبهم مشاور رئیس جمهور ادامه دارد/ آشنا: صبر فرزندان سلمان فارسی هم حدی دارد