جلسه نمایندگان با کارشناسان در اطراف پا جانبی/لحظه خودکشی در فیلم مشخص است