تماشا کنید: ارتش میانمار ده ها تن از روستاها نابود مسلمانان