جوانان مدافع حرم مانع جدی در برابر تحجر و خشونت داعش هستند