از بازی مقابل تونس کار ما به طور رسمی برای حضور در جام جهانی شروع می شود