مقاومت رسانه است و امروز یکی از جبهه در مقابله adhn است