در وب سایت های هک شده حداقل عناصر امنیتی حرکت نمی کند