یکی دیگر از جالب ارزش اصلاحی در صفحه او استدلال آغاز لیگ قهرمانان آسیا با یک نمایشگاه تازه قدرت!!