چلسی همچنان نامطمئن و پر نوسان/ شاگردان کونته در خانه متوقف شدند