هوای پاک و حمل و نقل عمومی توسعه یافته است. سوال این است که, فرهنگی