انفجار گاز از چاه شماره 147 میدان نفتی رگ سفید مورد ایجاد