دوربین در Huawei IP, ۲۰, یک افسانه و یا یک حقیقت پنهان است ؟