قدرت شگفت انگیز لبخند زدن و نجات جان نویسنده.!! - AHA