تسهیلات به دانشجویان دانشگاه رفتن بر روی پا از کف طرفداران