آمریکا: دمشق در استفاده از سلاح شیمیایی، ید طولایی دارد