مقامات این مشکل بیâ € Œحقوقی مشتری خطوط ساختمان فنی توجه داشته باشید.