تجزیه و تحلیل: سرنوشت توسعه کشور به وزارت نیرو برای اتصال آب و برق زیرساخت های اصلی توسعه است