. زمانی که استقلال در نهایت از الریان, طبقه بندی صورت می گیرد