توضیحات آشنا درباره پیشنهاد رئیس جمهور در مورد اصل 59 قانون اساسی