منشور دانشجويان حقوق در دست ماهیگیری/نگرانی برای کودکان فلسطینی