دیدار آقای من وجود دارد در مورد روند صلح در خاورمیانه