او گفت: حضور بزرگترین آماده شده است نبوی بهروز افخمی در شبکه چهار