انتقاد loiri از عدم ارائه گزارش در مورد وضعیت مراکز آموزشی تهران