فنر ارز رها/فراوانی از هرج و مرج و آشفتگی در بازار