هر گونه افزایش در حداقل دستمزد باید شامل مستمریâ € Œبگیران همچنین در حال حاضر