نیاز به استفاده از قانون سازمان هماهنگی در صنعت کروز به G