توکلی: "تنگه جمله" با این نسخهها کار از شاهدان این موضوع به نظر من