تبلیغات فدراسیون فوتبال در مورد برش همکاری با اوکتاویو