نوبخت: حقوق و پایان دادن به تمام کارمندان دولت حقوق خود را