صنعت خودرو ایران در بقا و توسعه راه اما برای پیوستن به این ابزار صنعتی جهان