امکان رخ دادن حادثه برای هواپیماهای مشابه وجود دارد