یک پروژه مشترک بین ایران و لهستان. روی صحنه تئاتر شهر