آشنایی با برخی از تفاوت های مهم و اساسی چک و صورتحساب ارز,