تمرین داستان شبانه توسط جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل