90 درصد تجهیزات مربوط به این صنعت زمینه من جی تولید