تخریب بخش بزرگی از منطقه امامزاده عبدالله از دفتر امور مذهبی