دو تا از ادویه جات ترشی جات است که جلوگیری از توسعه سرطان است