افزایش ظرفیت در شوشتر در ايران 97/ شوشتر, یکی از قطب های گردشگری