ساخت و ساز از رنگ آمیزی ، ساختمان در رنگ آمیزی آشنا از قلب