تعداد مدارس استعدادهای درخشان کاهش می یابد/ بررسی احیای سازمان غمگین در