گردش اطلاعات منجر به بهره وری بیشتر و برای حفظ کرامت انسانی باید