ثبت نام 370 در هنگام راه اندازی سیستم از 'جشنواره از ایده ها و قضایی